Thông báo! Kế hoạch đào tạo từ 13/04 đến 19/04/2020

Căn cứ vào: (i) Kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020; (ii) Tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19. Khoa Quản lý kinh doanh tiến hành tổ chức hoạt động đào tạo, như sau:

Tổ chức thực hiện

- Giảng viên biên soạn bài giảng, học liệu điện tử gửi cho sinh viên, và hướng dẫn sinh viên học trực tuyến bằng các phần mềm zoom.

- Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

- Trưởng bộ môn kiểm tra, kiểm soát quá trình giảng viên giao học liệu điện tử, tổ chức giảng dạy trực tuyến.

Danh sách các lớp giảng dạy trực tuyến tuần (13/04 - 19/04/2020): /media/29/uffile-upload-no-title29626.xls

  • Thứ Bảy, 09:22 11/04/2020

Tags: