Thông báo! Kế hoạch đào tạo từ 06/04 đến 13/04/2020

Căn cứ vào: (i) Kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020; (ii) Tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19. Khoa Quản lý kinh doanh tiến hành tổ chức hoạt động đào tạo, như sau:

Tổ chức thực hiện

- Giảng viên biên soạn bài giảng, học liệu điện tử gửi cho sinh viên, và hướng dẫn sinh viên học trực tuyến bằng các phần mềm zoom.

- Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

- Trưởng bộ môn kiểm tra, kiểm soát quá trình giảng viên giao học liệu điện tử, tổ chức giảng dạy trực tuyến.

Danh sách các lớp giảng dạy trực tuyến:/media/29/uffile-upload-no-title29625.xls

  • Thứ Năm, 23:37 02/04/2020

Tags: