Ngành nghề đào tạo

Thông tin chương trình đào tạo cử nhân

Thông tin chương trình đào tạo cử nhân

Năm học 2019 - 2020, Khoa Quản lý kinh doanh đào tạo cử nhân ngành: Quản trị kinh doanh CLC, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Nhân lực, Quản trị văn phòng, Marketing, Kinh tế đầu tư), thông tin chương trình đào tạo, như sau:

1. Quản trị kinh doanh chất lượng cao: /media/29/uffile-upload-no-title29616.pdf

2. Quản trị kinh doanh: /media/29/uffile-upload-no-title29617.pdf

3. Tài chính - Ngân hàng: /media/29/uffile-upload-no-title29618.pdf

4. Quản trị nhân lực: /media/29/uffile-upload-no-title29619.pdf

5. Quản trị văn phòng: /media/29/uffile-upload-no-title29620.pdf

6. Marketing: /media/29/uffile-upload-no-title29621.pdf

7. Kinh tế đầu tư: /media/29/uffile-upload-no-title29622.pdf