Danh sách sinh viên nhận học bổng HK2 và khen thưởng năm học 2019-2020

Căn cứ vào Quy định xét học bổng cho sinh viên và kết quả học tập năm học (2019 - 2020) của sinh viên. Hiệu trưởng quyết định cấp học bổng, khen thưởng cho sinh viên thuộc đối tượng theo quy định (Danh sách chi tiết kèm theo).

Danh sách sinh viên ĐH - K12 nhận học bổng khuyến kích học tập: /media/hbkk-dh-k12-hk6-2019.pdf

Danh sách sinh viên ĐH - K13 nhận học bổng khuyến kích học tập: /media/hb-kk-dh-k13-hk4-2019.pdf

Danh sách sinh viên ĐH - K14 nhận học bổng khuyến kích học tập: /media/hbkk-dh-k14-hk2-2019.pdf

Danh sách sinh viên ĐH - K12 xếp loại Giỏi được nhận Giấy khen và tiền thưởng: /media/kt-dh-k12-2019.pdf

Danh sách sinh viên ĐH - K13 xếp loại Giỏi được nhận Giấy khen và tiền thưởng: /media/kt-dh-k13-2019.pdf

Danh sách sinh viên ĐH - K14 xếp loại Giỏi được nhận Giấy khen và tiền thưởng: /media/kt-dh-k14-2019.pdf

  • Thứ Sáu, 11:25 18/12/2020

Tags: