Thông tin chung

Giới thiệu chung về Khoa Quản lý kinh doanh

Khoa Quản lý kinh doanh được thành lập từ tháng 01 năm 2010, theo Quyết định số 02/QĐ-ĐHCN ngày 04 tháng 01 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trên cơ sở chia tách khoa Kinh tế.

Giới thiệu chung về Khoa Quản lý kinh doanh

Tên khoa: Khoa Quản lý kinh doanh

Tên tiếng Anh: Faculty of Business Management

Website: https://www.haui.edu.vn/vn/page/kqlkd

Logo:

Giới thiệu chung về Khoa Quản lý kinh doanh

Trụ sở: Tầng 7 - Nhà A10 - Cơ sở 1 - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm – Thành Phố Hà Nội.

1. Lịch sử hình thành và phát triển

Trước nhu cầu phát triển của thị trường lao động, và yêu cầu cho một giai đoạn phát triển hoạt động đào tạo tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Ngày 04/01/2010, Nhà trường quyết định thành lập khoa Quản lý kinh doanh trên cơ sở chia tách khoa Kinh tế.

Khi thành lập Khoa Quản lý kinh doanh từ chỗ chỉ 60 giảng viên, với 2 ngành đào tạo. Nhưng với nỗi lực của từng thành viên trong khoa và sự chỉ đạo của Đảng Ủy, Ban giám hiệu; Từ đó đến nay, Khoa Quản lý kinh doanh liên tục phát triển (về chất lượng đỗi ngũ giảng viên, chương trình đào tạo; 39% giảng viên có trình độ Tiến sỹ, đào tạo 1 ngành trình độ Cao học, 6 ngành trình độ Đại học) và đạt được nhiều thành tích cao trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, văn hóa - văn nghệ - thể thao, từ thiện, phát triển cộng đồng…

2. Chức năng, nhiệm vụ của khoa Quản lý kinh doanh

2.1. Chức năng

Khoa Quản lý kinh doanh là đơn vị trực thuộc trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, có chức năng đào tạo và cung cấp dịch vụ chất lượng cao; nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh; có chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy trong Khoa nhằm đáp ứng chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường; thực hiện các chức năng theo quy định tại Điều lệ Trường Đại học ban hành kèm theo QĐ số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường.

2.2. Một số nhiệm vụ chủ yếu

- Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển toàn diện Khoa theo hướng phát triển của Trường và từng bước nâng cao chất lượng.

- Đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các cấp trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo; Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành trong lĩnh vực quản lý kinh doanh; quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo do Nhà trường giao;

- Đề xuất Hiệu trưởng xét chọn và tổ chức biên soạn giáo trình môn học phục vụ đào tạo; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;

- Đề xuất Hiệu trưởng xét chọn và chủ động xây dựng mối quan hệ, khai thác và phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, với sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội nhằm tăng cường năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho giảng viên; quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ do Nhà trường giao;

- Quản lý công chức, viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa; xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên trong Khoa theo định hướng của Nhà trường; đề xuất với Hiệu trưởng thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong Khoa theo quy định của Nhà trường;

3. Thành tích từ năm 2010 đến 12/2022

(i). Giảng dạy:

- 2 Giải Nhì giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia;

- 4 Giải Nhất giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố

- 2 Giải Nhất giáo viên dạy giỏi cấp Trường

(ii). Nghiên cứu khoa học

- Tổ chức thành công Hội thảo khoa học Quốc tế - lần thứ 2: "Nghiên cứu về Quản lý và công nghệ 2021" (The 2nd international conference on Research in Management and Technovation, 2021 (ICRMAT - 2021)

- Tổ chức thành công Hội thảo khoa học Quốc gia - lần 4 (2019) "Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Việt Nam"

- Tổ chức thành công Hội thảo khoa học Quốc gia - lần 3 (2018) "Cùng doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững"

- Tổ chức thành công Hội thảo khoa học Quốc gia - lần 2 (2016) “Đào tạo ngành Quản trị kinh doanh và ngành Tài chính ngân hàng lý thuyết gắn với thực tiễn”.

- Tổ chức thành công Hội thảo khoa học Quốc gia - lần 1 (2014): "Phương pháp dạy học hiệu quả đối với ngành Quản trị kinh doanh và Tài chính - Ngân hàng".

- Nghiệm thu 13 đề tài, đề án cấp trường đạt kết quả xuất sắc, và tham gia nhiều đề tài cấp Bộ.

- Biên soạn, in, và phát hành thông qua các Nhà xuất bản 36 giáo trình.

- Hơn 1.000 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí trong nước và nước ngoài, kỷ yếu hội thảo quốc gia và quốc tế.

(iii). Phong trào văn hóa – văn nghệ, thể thao:

- Giải Nhất "Hội diễn văn nghệ quần chúng CBVC" năm 2022.

- Giải Xuất sắc tập thể "Hội diễn văn nghệ quần chúng CBVC năm 2018, Chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống Nhà trường";

- Giải Nhì toàn đoàn "Hội diễn văn nghệ quần chúng trường ĐHCNHN năm 2015";

- Giải Xuất sắc toàn đoàn "Hội diễn văn nghệ quần chúng trường ĐHCNHN năm 2013";

- Giải Nhì “Giải bóng đá cán bộ công nhân viên chức ĐHCNHN năm 2013”;

4. Định hướng phát triển

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ - giảng viên, đổi mới chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng và phương pháp đào tạo theo hướng tích cực nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

5. Triết lý giáo dục

Cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội, học tập có thể diễn ra ở trường học, nơi làm việc, ngoài xã hội. Khoa Quản lý kinh doanh không phải là nơi duy nhất để đào tạo con người mà là nơi với nỗ lực của các bên hướng đến sự phát triển bền vững dựa trên triết lý giáo dục của Unesco:

1. Học để biết;

2. Học để làm;

3. Học để khẳng định mình;

4. Học để chung sống.

(Nguồn: UNESCO,1996)

6. Quan điểm phát triển

- Phát triển hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa Quản lý kinh doanh trong khuôn khổ tầm nhìn sứ mạng và mục tiêu phát triển của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội;

- Chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển;

- Đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng, đáp ứng nhu cầu của xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

Giới thiệu chung về Khoa Quản lý kinh doanh