Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Khoa Quản lý kinh doanh được thành lập từ tháng 01 năm 2010, theo Quyết định số 02/QĐ-ĐHCN ngày 04 tháng 01 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trên cơ sở chia tách khoa Kinh tế.... Xem tiếp