Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Khoa Quản lý kinh doanh được Nhà trường giao quản lý và sử dụng, những cơ sở vật phục vụ cho hoạt động quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, gồm: 9 phòng làm việc với các trang thiết bị văn phòng tại Tầng 7 - Nhà 10.

Cơ sở vật chất

Trụ sở văn phòng Khoa Quản lý kinh doanh - Tầng 7 - Nhà A10 - Cơ sở 1 - ĐHCNHN

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Phòng hội thảo với các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho các buổi họp, hội nghị, hội thảo khoa học,...

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Phòng máy tính phục vụ cho sinh viên thực hành

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Phòng học tiêu chuẩn phục vụ cho hoạt động đào tạo lý thuyết

Cơ sở vật chất

Một tiết học của sinh viên khoa Quản lý kinh doanh

Cơ sở vật chất

Lưu học sinh Lào đang theo học tại Khoa