Bộ máy tổ chức

BỘ MÁY TỔ CHỨC

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY

BỘ MÁY TỔ CHỨC

II. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1. Trưởng khoa: TS. Vũ Đình Khoa

BỘ MÁY TỔ CHỨC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: TS. Vũ Đình Khoa

Năm sinh: 1980

Học vị: Tiến sĩ

Email: khoa.haui@gmail.com

Điện thoại: 0985699369

Chức năng, nhiệm vụ:

- Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự, quy mô đào tạo của Khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

- Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các ngành học thuộc lĩnh vực quản lý kinh doanh; Tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

- Phối hợp với Trung tâm Đào tạo Sau đại học thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn, đánh giá luận văn tốt nghiệp cho các học viên sau đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo của Nhà trường;

- Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và các đề án, dự án liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Khoa, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức và người học trong khoa; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa; bố trí, phân công cong việc hợp lý để phát huy năng lực, cán bộ giảng viên, nhân viên của Khoa;

- Đề xuất xây dựng và lập kế hoạch trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học của khoa; tổ chức quản lý, khai thác, bảo trì và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất được trang bị;

- Định hướng, tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, tổ chức cho học sinh, sinh viên đi thực tập, tham quan các cơ quan, doanh nghiệp ngoài trường;

- Đánh giá tổng kết việc giảng dạy của giáo viên, giảng viên cuối học kỳ, năm học và khóa học. Đề xuất, giới thiệu các nhà khoa học, các chuyên gia tham gia vào hoạt động giảng dạy, khoa học và công nghệ của Khoa;

- Đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, học sinh-sinh viên thuộc khoa quản lý;

- Quản lý viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng và lãnh đạo nhà trường phân công;

- Chịu trách nhiệm tiến độ đào tạo; lập dự kiến phân công giảng dạy giao cho các Bộ môn; tổng hợp phân công giáo viên báo cáo Trưởng khoa duyệt;

- Quản lý và chịu trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ tài sản cơ sở vật chất của khoa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

- Tham gia sinh hoạt động chuyên môn với Bộ môn Quản trị kinh doanh. Trực tiếp điều hành hoạt động Bộ môn Quản trị kinh doanh; Quản trị - Marketing.

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Kinh tế học;

- Kinh tế công nghiệp (Cụm ngành công nghiệp – Industrial Clusters);

- Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng;

- Hành vi tổ chức.

2. Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Nguyệt Dung

BỘ MÁY TỔ CHỨC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: TS. Nguyễn Thị Nguyệt Dung

Năm sinh: 1981

Học vị: Tiến sĩ

Email: nguyetdunghaui@gmail.com

Điện thoại: 0904.737469

Chức năng, nhiệm vụ:

1/. Thay mặt Trưởng khoa chỉ đạo:

- Công tác Quản lý chất lượng;

- Phụ trách hoạt động chuyên môn, dự giờ giáo viên khoa QLKD;

- Giúp trưởng khoa triển khai các hoạt đông nghiên cứu khoa học;

- Phụ trách công tác sinh viên, 5S và công tác phong trào văn hóa – văn nghệ;

- Kiểm soát việc thực hiện nội quy, quy chế, nề nếp dạy và học của giảng viên, sinh viên;

- Điều hành hoạt động hành chính, giáo vụ, xác nhận kết quả học tập cho HSSV;

- Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ của Khoa;

- Điều tra, thu thập thông tin phản hồi từ thị trường, đơn vị sử dụng sản phẩm đào tạo; đề xuất thay đổi, bổ sung hoặc thay thế các chương trình, nội dung đào tạo theo yêu cầu của thực tiễn;

- Thực hiện đào tạo ngắn hạn, các hoạt động thực nghiệm nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học và công nghệ gắn đào tạo với sản xuất;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng, tổ chức các hoạt động thi và kiểm tra; tiếp nhận và giải quyết những thắc mắc, khiếu nại về kết quả học tập của người học do khoa quản lý;

- Đề xuất Hiệu trưởng xét học tiếp, tạm dừng học, thôi học, chuyển ngành, chuyển trường cho học sinh-sinh viên thuộc khoa quản lý;

- Tổ chức hoạt động thi giáo viên dạy giỏi, học sinh, sinh viên cấp khoa theo kế hoạch hàng năm. Chọn, cử giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia các kỳ thi cấp trường và cao hơn;

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, học phần, môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

2/. Tham gia sinh hoạt động chuyên môn với Bộ môn Tài chính - Ngân hàng. Trực tiếp điều hành hoạt động Bộ môn Tài chính - Ngân hàng; Kinh tế đầu tư.

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Tài chính ngân hàng

- Tài chính quốc tế

III. BỘ MÔN

1. Bộ môn Quản trị kinh doanh

TS. Vũ Đình Khoa - Trưởng Bộ môn

TS. Nguyễn Thị Trang Nhung - Phó trưởng bộ môn

VP: Tầng 8 - Nhà 10 - Cơ sở 1 (Số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) - Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Mail: vudinhkhoa@haui.edu.vn

2. Bộ môn Quản trị - Marketing

TS. Ngô Văn Quang - Trưởng Bộ môn

TS. Trần Ánh Phương - Phó trưởng bộ môn

VP: Tầng 6 - Nhà 10 - Cơ sở 1 (Số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) - Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

ĐT: 0986801801

Mail: quangnv@haui.edu.vn

3. Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

TS. Bùi Thị Thu Loan - Trưởng Bộ môn

TS. Nguyễn Thị Hải Yến - Phó trưởng bộ môn

VP: Tầng 6 - Nhà 10 - Cơ sở 1 (Số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) - Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

ĐT: 0983018240

Mail: buithuloan@yahoo.com

4. Bộ môn Kinh tế đầu tư

TS. Đỗ Hải Hưng - Trưởng Bộ môn

VP: Tầng 8 - Nhà 10 - Cơ sở 1 (Số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) - Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

ĐT: 0916011886

Mail: dohaihunghaui@gmail.com

IV. CHI BỘ ĐẢNG

Ban Chi ủy Chi Bộ khoa Quản lý kinh doanh (nhiệm kỳ 2022-2025)

Đ/c: Vũ Đình Khoa - Bí Thư chi bộ.

Đ/c: Nguyễn Thị Nguyệt Dung - Phó Bí Thư chi bộ.

Đ/c: Bùi Thị Thu Loan - Chi ủy viên.

V. TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

1. Ban Chấp hành Công đoàn Khoa nhiệm kỳ (2023 - 2028)

Đ/c: Đỗ Hải Hưng - Chủ tịch

Đ/c: Nguyễn Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch

Đ/c: Phạm Thị Hương Giang - Ủy viên

2. Ban nữ Công Công đoàn Khoa

Đ/c: Phạm Thị Hương Giang - Trưởng ban

3. Ban Chấp hành liên chi Đoàn Khoa nhiệm kỳ (2022 - 2024)

Đ/c: Hồ Văn Long - Bí Thư liên chi

Đ/c: Đỗ Hải Hưng - Phó Bí thư

Đ/c: Đặng Ngọc Châm - Phó Bí thư.

VI. TỔ HÀNH CHÍNH

1. Thư ký khoa: Ths. Phạm Thị Hương Giang (SĐT: 0974081181)

2. Cố vấn học tập

- Ths.Hồ Văn Long (SĐT: 0977216374)

- Ths.Nguyễn Thị Hoa (SĐT: 0967118712 - 0965287001)

- Ths. Phạm Thị Hằng (SĐT: 0961569528).